INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ- GDPR

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Správcem osobních údajů je Medicalface s.r.o., MUDr. Jiří Boháč. IČO: 05243637 („Správce“).

Účelem zpracovávání osobních údajů je primárně poskytování zdravotních služeb (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce) a to v rozsahu jméno; příjmení; adresa; datum narození; pohlaví; rodné číslo; číslo pojištěnce; informace o svéprávnosti; profese; informace o zdravotním stavu a o postupu, průběhu a výsledcích poskytnutých zdravotních služeb, rodinná, osobní, pracovní příp. sociální anamnéza. Zpracování Vašich údajů za tímto účelem bude probíhat po dobu nezbytně nutnou, a to dle lhůt stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci). V případě nahlížení do zdravotnické dokumentace může být za účelem ověření Vaší totožnosti zpracováváno též číslo Vašeho dokladu totožnosti a Váš podpis. Dovolujeme si Vás také informovat, že bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vám nebude moci zdravotní služba být poskytnuta.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou v užším rozsahu zpracovávány osobní údaje i mimo zdravotnickou dokumentaci, např. v objednávacích systémech pro účely plánování Vašich návštěv (jméno a příjmení, kontaktní údaje – telefon, e-mail, doručovací adresa, typ zdravotní služby) nebo v dokladech zasílaných zdravotním pojišťovnám (číslo pojištěnce a poskytnutá zdravotní služba) a jiných účetních podkladech, v případě, že služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (jméno, příjmení, adresa a poskytnutá zdravotní služba). I tyto údaje jsou zpracovávány z důvodu právní povinnosti, případně oprávněného zájmu Správce, který spočívá v plánování práce či prokázání plnění právních povinností, pouze po dobu nezbytně nutnou, v případě objednávacích systémů po dobu jednoho roku, v případě podkladů pro zdravotní pojišťovny po dobu určenou na základě smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou a v případě jiných účetních podkladů po dobu stanovenou předpisy upravujícími vedení daňové evidence a účetnictví.

Osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou zpracovávány na základě právem stanovených titulů, a tedy bez nutnosti Vašeho souhlasu

Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to dalším poskytovatelům zdravotních služeb; zdravotním pojišťovnám; zpracovatelům Správce a příslušným orgánům veřejné správy dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje nebudou předávány do jiných zemí.

Po dobu zpracování osobních údajů máte právo:

  1. požádat Správce o informaci, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, které osobní údaje jsou zpracovávány, o zdrojích těchto údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích osobních údajů. Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, Správce Vám bez zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další kopii může Správce účtovat přiměřený poplatek);
  2. na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
  3. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz);
  4. žádat výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování; tato práva se však netýkají osobních údajů, které je Správce povinen zpracovávat pro splnění právní povinnosti, tzn. např. v souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na Správce: bohajdam@seznam.cz( email)

PDF verze ZDE